سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
ثبت زیان 1000 میلیارد تومانی توسط سایپا؛ فعالیت خودروسازان تبدیل به بازی دو سر باخت شده است